Táborový řád

Táborový režim dne

07.00 budíček – služební družina dle pokynů vedoucího dne nebo vedoucího tábora
07.05 rozcvička (kromě neděle) – celé družiny + vedoucí, mimo služební družiny
07.10 mytí a čištění zoubků a zubů celé družiny + vedoucí
07.40 snídaně
úklid ve stanech
08.15 nástup – nastupuje celý tábor v určeném oděvu mimo hlídky a kuchařů, výjimky povoluje pouze vedoucí tábora kontrola úklidu ve stanech každý stojí u svého stanu
I. část dopoledního zaměstnání
10.00 přesnídávka – všichni si před jídlem umyjí ruce
II. část dopoledního zaměstnání
12.30 oběd – všichni si umyjí před jídlem ruce
13.00 polední klid
14.00 I. část odpoledního zaměstnání
16.30 svačina – všichni si před jídlem umyjí ruce
II. část odpoledního zaměstnání
18.40 večeře – všichni si před jídlem umyjí ruce
19.30 večerní nástup – všichni v dlouhých nohavicích a rukávech, nastupuje celý tábor mimo hlídky, výjimky povoluje pouze vedoucí tábora večerní celotáborový program
21.25 mytí a čištění zubů a zoubků celé družiny + vedoucí
21.45 zpívaná večerka – dlouhé rukávy a nohavice i ponožky
21.50 příprava na zasloužený spánek – vedoucí ukládají své děti do stanů
22.00 večerka – po večerce jsou všechny děti ve svých stanech
22.20 pravidelná porada – všichni pracovníci tábora

 

Budíček 

 • je vyhlašován vedoucím dne dlouhým hvizdem a zvoláním BUDÍČEK
 • táborník okamžitě po tomto zvolání vstává a podle instrukcí svého vedoucího opouští stan

 

Rozcvička 

 • je organizována ihned po budíčku, osobně každým vedoucím družiny, zúčastňují se všichni příslušníci družin mimo zdravotnicí uznaných marodů
 • cvičení probíhá mimo ubytovací prostor tábora, formu určuje vedoucí každé družiny

 

Mytí 

 • ráno po rozcvičce a večer před spaním je mytí spojeno s čištěním zubů, po vyhlášení nástupu na mytí se celá družina včetně svého vedoucího odebere do umývárek vybavena mimo jiné kartáčkem a pastou na zuby, kalíškem na vodu a ručníkem – každý čistí jen své zuby, pít vodu z vodovodu je ZAKÁZÁNO
 • před každým jídlem je povinen si každý umýt ruce mýdlem
 • sprchování je možné podle potřeby, ale zásadně po dohodě s vedoucím družiny a následně s vedoucím dne a topičem
 • mycí zařízení každý po sobě uklidí

 

Nástup na jídlo 

 • družina si pod dohledem vedoucího umyje ruce a nastoupí s vedoucím před jídelnu, potom dle pokynů vedoucího dne odchází do jídelny
 • každý si v tichosti nachystá svůj ešus a lžíci (tyto má každý označeny svou značkou nebo barvou)
 • nikdo si nebere cizí ešus ani lžíci
 • každý si řekne kuchařkám kolik sní – tolik dostane
 • do jídelny chodíme bez pokrývky hlavy, v plavkách je také vstup zakázán, nosíme alespoň trenýrky a tričko
 • při jídle se nemluví, ale jí, vedoucí sedí a jí u své družiny
 • případné zbytky jídla se vyhazují do určených nádob, ostatní (papír, plechovky) do košů v jídelně
 • po každém použití nádobí se toto umyje dále popsaným způsobem
 • nádobí se myje nejdříve v teplé vodě se SAPONÁTEM, pak se pro-pláchne v studené a nakonec v desinfekčním prostředku, takto umyté bude zkontrolováno zdravotnicí a zavěšeno na určené místo v jídelně
 • po jídle vždy jeden (poslední) z družiny uklidí na i pod stolem
 • vedoucí setrvá v jídelně pokud se nenají převážná část družiny

 

Nástup ke stožáru 

 • každý nástup je vyhlašován vedoucím dne a platí, pokud není jinde uvedeno jinak, pro všechny účastníky tábora
 • při ranním nástupu je vyhlášen rozkaz na příslušný den, je hodnocen den předcházející, je provedeno losováni pro bodování stanů (ústroj: košile, kalhoty, sukně, boty, (vše čisté a upravené, košile budiž zapnuta a zasunuta do kalhot či sukně) ne tepláky, ne tričko, ne pantofle
 • při nástupu po poledním klidu je provedeno jeho vyhodnocení a jsou řešeny aktuální záležitosti při večerním nástupu je upřesněn večerní program, provádí se průběžné hodnocení celotáborové soutěže při nástupu má každý táborník právo přihlásit se o slovo a vznést připomínku nebo dotaz

 

Kontrola pořádku ve stanech 

Kontrolu provádí určený vedoucí nebo zdravotnice zpravidla po ranním nástupu

 • po nástupu rozchod ke svým stanům, nikdo již nesmí dovnitř
 • opustí-li někdo prostor před svým stanem během vyhlášeného bodování nezíská žádný bod

kontroluje se:

 • spacák buď natažený nebo srolovaný u zadní strany stanu, spací vložka srovnaná, ložní prádlo srovnáno mimo spacák
 • pláštěnka, holinky, sekera jsou umístěny u vchodu do stanu
 • prádlo a věci v kufru – přehledně srovnány, kufr pod postelí
 • pod matrací nebo spacákem pouze deka (srovnaná) nebo igelit
 • špinavé prádlo je umístěno odděleně od čistého
 • veškeré mokré věci sušíme v sušárně, ve stanu může být sušen pouze vlhký ručník po právě provedeném mytí
 • celkový vzhled stanu a jeho okolí musí býti upravený, bez papírků, odřezků, jídla a pití
 • dá se použít zásada: buď je na první pohled uklizeno, nebo není

Po bodování se každý táborník ihned převlékne a dle pokynů svého vedoucího nastupuje k dopolednímu zaměstnání

 

Polední klid 

 • všichni táborníci dodržují mlčení, v případě nutnosti mohou promluvit pouze ve službě nebo s vedoucím dne či tábora
 • každý odpočívá pouze ve svém stanu, vzájemné návštěvy jsou povoleny pouze se souhlasem vedoucího dne
 • táborníci mohou číst, psát dopisy, kreslit, nebo spát; veškerá tato činnost musí býti prováděna v tichosti, bez použití nástrojů (nůž, sekyra, kladívko, pila, atd.)
 • nosit dopisy do schránky, chodit po táboře a chodit pít není dovoleno (na záchod pouze po jednom a v nutném případě)
 • za porušení mlčení se považuje i hlasitý smích nebo jiný hlasitý projev, který by mohl rušit ostatní v odpočinku
 • za pěkného počasí si táborníci mohou lehnout před svůj stan na deku nebo lehátko, je zakázáno pouštět „prasátka“
 • družina může opustit tábor pouze jako celek se svým vedoucím po dohodě s vedoucím dne a musí být v doslechu tábora
 • polední klid zahajuje a ukončuje vedoucí dne, který průběžně prochází táborem a kontroluje dodržování poledního klidu
 • po skončení poledního klidu následuje nástup, kde dojde k jeho vyhodnocení

 

Předávání služeb 

Službu si zásadně předávají vedoucí za přítomnosti celých družin po skončení poledního klidu a následném nástupu. Členové přebírající družiny kontrolují mimo jiné:

 • zda je celé tábořiště bez papírků, odštěpků a jiného nepořádku
 • čistotu stolů, lavic a podlahy v jídelně a kuchyni
 • srovnání věcí a umytí nádobí a čistotu sporáků v kuchyni
 • čistotu vaniček na nádobí a celého přilehlého prostoru
 • čistotu umývárek, sprchy a celého přilehlého prostoru
 • uklizení ponku a nářaďovny včetně přilehlého prostoru
 • kompletnost nářadí, koleček ale i lopat, krumpáčů atd.
 • uklizení ohniště a přilehlého prostoru, postavení hranice

Za případné zjištěné nedostatky po předání služby odpovídá ta družina, která službu přebrala

 

Povinnosti a práva služební družiny 

 • služební družina po převzetí služby okamžitě vyvěsí seznam hlídek na 24 hodin a zkontroluje nástěnku zajišťuje ostrahu celého tábora
 • vedoucí družiny seznámí každou hlídku s povinnostmi
 • družina pomáhá v kuchyni, myje nádobí, stará se o pořádek v táboře a vykonává i ostatní potřebné práce
 • chodí jíst první – jakmile nachystá vodu do vaniček na mytí nádobí (stará se o její výměnu dle pokynů zdravotnice)
 • zajišťuje dopravu potravin, dle pokynů svého vedoucího
 • služební družina se nezúčastňuje rozcviček

 

Povinnosti a práva denní hlídky 

 • služba se vykonává od 7.00 do 21.00 v prostoru přední a zadní brány, zde realizuje v reálné praxi svá práva a povinnosti
 • hlídka je střídána vždy po dvou hodinách
 • hlídka musí mít vždy přehled o tom, kdo a proč opouští tábor a naopak kdo a kdy se do tábora vrací v případě zjištění cizích osob v okolí tábora hlídka okamžitě informuje o této skutečnosti vedoucího dne a vedoucího tábora
 • hlídka nesmí vpustit do tábora cizí osoby bez souhlasu vedoucího dne nebo vedoucího tábora
 • hlídka zajišťuje také pořádek a dodržování dobrých mravů v prostoru tábora, upozorňuje na nedostatky a prohřešky
 • hlídka nesmí opustit své stanoviště v případě potřeby zažádá vedoucího dne o vystřídání
 • hlídka je oprávněna požádat kteréhokoliv táborníka o přiměřenou spolu-práci při plnění svých povinností
 • hlídka hlásí vedoucímu dne veškerá zjištění, která mohou ohrozit běžný chod tábora
 • hlídka má právo na přednostní výdej stravy

 

Povinnosti a práva noční hlídky 

 • službu vykonávají vždy určené dvojice v době od 21.00 do 7.00 jednotlivé hlídky se střídají po dvou hodinách
 • seznam nočních hlídek a jejich časová postoupnost musí býti vyvěšena na určeném místě na nástěnce
 • hlídka je řádně a teple ustrojena, každý člen hlídky musí míti funkční svítilnu a píšťalu
 • hlídka neustále prochází táborem, nesmí sedět, řídí se časem na hodinách umístěných v jídelně
 • při střídání hlídek vždy stará hlídka po probuzení nové vyčká jejího nástupu do služby a společně jednou obejdou hlídaný prostor, teprve potom stará hlídka ukončí službu a jde spát
 • hlídka NENÍ oprávněna sama zasahovat proti vnějším narušitelům
 • i v případě mály jen podezření z jakéhokoliv narušení hlídaného prostoru, či nočního klidu okamžitě budí a informuje svého vedoucího, nebo vedoucího tábora v případě nutnosti nejbližší dospělou osobu
 • hlídka má právo, ale i povinnost v případě potřeby, nebo krajní nouze použít píšťalu k vyhlášení poplachu
 • pokud je v táboře nemocný, postupuje hlídka podle pokynů zdravotnice
 • každý z táborníků, který v noci opouští svůj stan musí o této skutečnosti přiměřeným způsobem informovat hlídku, je ZAKÁZÁNO provádět jakékoli „strašení“ hlídky, ale i ostatních táborníků
 • hlídka si v případě deště vždy oblékne pláštěnku a obuje holinky, potom uklidí v táboře veškeré předměty, které by déšť mohl poškodit, v případě nutnosti budí vedoucího dne
 • hlídka má právo na noční svačinu, ostatním je konzumace tohoto jídla zakázána
 • hlídka budí na základě požadavků ostatní pracovníky tábora, dle písemného rozpisu, který je schvalován vedoucím dne

 

Pravidla při práci a chování k posvátným místům tábora 

 • v prostoru ohniště musí býti vždy krásně a čisto
 • sekera u stožáru je symbolem pracovního dne, děti nemají právo se jí dotýkati v tomto prostoru se chováme vždy uctivě
 • nářadí, které si půjčujeme vracíme vždy čisté a včas, aby si i další družina mohla nářadí půjčit své pracoviště si vždy pečlivě ukliďte
 • dodržujte bezpečnostní pravidla při práci, ale i zábavě
 • odchod z tábora se hlásí vždy vedoucímu dne, přehled o odchodu družin mimo tábor má i hlídka na příslušné bráně

Večerka

 • táborníci se sejdou v určenou dobu okolo stožáru
 • vytvoří kruh, všichni se křížem drží za ruce a zpívají večerku
 • vedoucí dne a noci vytahuje lucernu
 • popřejeme si navzájem dokola dobrou noc a potom se odebere každý do svého stanu

Text:
Zapad den slunka svit
vymizel z údolí z temen hor
odpočiň, každý kdos boží tvor.
V lesa klín, padl stín
zhasíná ohňů zář svatý mír
schází z hor usíná boží tvor.

Následuje brumendo